Reklama

1. Úvodní ustanovení a definice

1.1 Tyto Podmínky užívání služeb serveru tycico.cz (dále i jen “server”) stanoví práva a závazky uživatelů služeb serveru a jsou závazné pro veškeré uživatele serveru. Každý uživatel serveru, jak je definován níže, vyslovuje s těmito Podmínkami svůj souhlas, a to při své registraci a/nebo každým úkonem při užívání serveru, jak je definováno níže.

1.2 Uživatelem serveru se rozumí každý návštěvník serveru, který se k serveru připojí prostřednictvím internetu či jiného rozhraní (dále i jen “uživatel”). Nestanoví-li výslovně tyto podmínky nebo provozovatel něco jiného, rozumí se uživatelem i registrovaný uživatel. Dokud není prokázáno něco jiného, považuje se za uživatele vlastník zařízení, kterému odpovídá IP adresa, z níž došlo k připojení k serveru či využití služeb serveru.

1.3 Registrovaným uživatelem se rozumí každý uživatel, který se registruje na serveru prostřednictvím registračního rozhraní a jehož registrace je schválena provozovatelem prostřednictvím potvrzovacího e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu zadanou při registraci (dále jen “registrovaný uživatel”). Registrací se rozumí získání statutu registrovaného uživatele, stanovený provozovatelem na serveru.

1.4 “Službami” serveru se rozumí veškeré služby, které jsou k dispozici uživatelům či registrovaným uživatelům serveru. Službou je zejména umožnění vkládání audiovizuálních či jiných dat na server, využívání diskusních funkcí serveru atp.

1.5 “Úkonem” při užívání serveru se rozumí jakékoli vyslání pokynu vůči serveru uživatelem anebo z počítače či jiného prostředku užívaného k přístupu k serveru, tedy zejména přihlášení se na server, kliknutí na odkaz umístěný na serveru, vložení příspěvku či dat na server, stažení obsahu ze serveru anebo obsahu zpřístupněného prostřednictvím serveru uživatelem nebo na počítač či jiný prostředek užívaný k přístupu k serveru, atp.

1.6 “Obsahem” se rozumí data umístěná na serveru, tedy zejména (nikoli však pouze) audiovizuální a textová data umísťovaná uživateli na server v rámci využívání služeb, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.

1.7 Užívání služeb serveru je vyhrazeno osobám, na které se nevztahuje zákaz přístupu k službám serveru či obsahu umístěnému na serveru podle zákonů země, v níž se taková osoba nachází, v níž sídlí, nebo z níž využívá přístup k serveru a/nebo jeho službám. Užívání serveru osobami, na které se jakýkoli takový zákaz vztahuje, je zakázáno.

2. Práva a povinnosti provozovatele

2.1 Provozovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel užívání služeb serveru a používat k tomu všech jemu dostupných prostředků.

2.2 Provozovatel je oprávněn stanovit podmínky registrace na serveru. V souvislosti s registrací platí mimo jiné následující:

2.2.1 Provozovatel je oprávněn vyhradit kterékoli služby serveru pouze registrovaným uživatelům.

2.2.2 Provozovatel je oprávněn podmínit registraci uživatele splněním specifických podmínek, např. za účelem ověření jeho identity.

2.2.3 Provozovatel je oprávněn kdykoli odebrat kterémukoli uživateli registraci, a to i bez udání důvodu. Důvodem pro odebrání registrace může být zejména (nikoli však pouze) porušení těchto podmínek či souvisejících právních předpisů uživatelem.

2.2.4 Provozovatel je oprávněn kdykoli požadovat obnovení registrace kteréhokoli registrovaného uživatele a obnovením registrace podmínit užívání služeb serveru.

2.2.5 Provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných uživatelů i kdykoli odmítnout registraci jakýchkoli uživatelů i bez uvedení důvodu.

2.3 Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele serveru, a to při každém úkonu uživatele.

2.4 Provozovatel neručí za dostupnost a provoz serveru a služeb, zejména pak za případné výpadky způsobené hardwarovými či softwarovými závadami serveru, problémy s obsluhou serveru ani jakýmikoli externími vlivy či výpadky.

2.5 Provozovatel neručí za zachování obsahu na serveru, a to ani dat umístěných na server uživateli, ani dat umístěných provozovatelem. Provozovatel není povinen provádět jakékoli zálohy obsahu umístěného na serveru.

2.6 Provozovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění smazat či jinak odstranit a/nebo znepřístupnit některým či všem uživatelům jakýkoli obsah či službu serveru či jakákoli data na serveru umístěná. O takovém odstranění či znepřístupnění není provozovatel povinen uživatele informovat.

2.7 Provozovatel je oprávněn doplňovat obsah vložený na server uživateli reklamním sdělením dle svého uvážení.

3. Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé se zavazují při využívání veškerých služeb serveru, tedy zejména při vkládání obsahu na server, ať už formou zveřejňování svých či jiných audiovizuálních děl anebo publikací svých příspěvků, dodržovat následující pravidla:

3.1 Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím autorská práva autora obsahu nebo části obsahu jakožto autorského díla.

3.2 Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím práva vyplývající z průmyslového vlastnictví (zejména ochranných známek) či jinak chráněná práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména v oblasti obchodního tajemství, hospodářské soutěže atp.).

3.3 Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu. Takovým obsahem může být například obsah:

3.3.1 podněcující k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona

3.3.2 schvalující trestný čin nebo vychvalující pro trestný čin jeho pachatele

3.3.3 svádějící ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo podporující k takovému zneužívání nebo podněcování nebo šíření takového zneužívání

3.3.4 vyhrožující skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody

3.3.5 hanobící některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání

3.3.6 podněcující k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků

3.3.7 rozšiřující nepravdivé poplašné zprávy

3.3.8 představující pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo v němž se zobrazuje násilí či neúcta k člověku nebo které zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem

3.3.9 sdělující nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost jiné osoby u spoluobčanů, zejména poškodit v zaměstnání, narušit rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou újmu

3.3.10 hrozící někomu násilím nebo jinou těžkou újmou

3.3.11 porušující zákonem chráněná práva k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi

3.3.12 porušující práva k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku

3.4 V případě, že obsah spočívá v informacích nebo důkazech nasvědčujících tomu, že byl nebo má být spáchán trestný čin, je uživatel povinen oznámit takovou skutečnost prokazatelně provozovateli a zároveň Policii ČR nebo státnímu zastupitelství, to vše bezodkladně poté, co takovou věc zjistí. Tím nejsou dotčeny jeho povinnosti podle zákona, např. povinnost překazit trestný čin za podmínek stanovených trestním zákonem.

3.5 Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím bez souhlasu provozovatele zveřejňovat reklamu či propagovat zboží nebo služby uživatele nebo jiné osoby, a to ani na nekomerční bázi. Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím rozesílat či zveřejňovat nevyžádaná obchodní sdělení (spam), a to ani v rámci diskusních služeb serveru.

3.6 Je zakázáno jakýmkoli způsobem narušovat provoz serveru a služeb, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků serveru a zásahu do služeb a obsahu serveru jiným způsobem, než který umožňuje provozovatel v rámci standardně nabízených služeb serveru.

3.7 Služby serveru umožňující umístění obsahu na server jsou určeny pro využití v souvislosti s veřejnou prezentací obsahu (nestanoví-li provozovatel něco jiného). Proto je zakázáno využívat služby serveru jako úložiště dat.

4. Odpovědnost a sankce

4.1 Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na server umístí. Provozovatel neprovádí průběžnou kontrolu veškerého obsahu, který uživatel na server umísťuje; provozovatel není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost obsahu.

4.2 Uživatel bere na vědomí, že i v případě, že v souvislosti s obsahem na serveru dojde k porušení zákonů jiné země než České republiky, nese výlučnou odpovědnost za takové porušení uživatel.

4.3 Provozovatel odpovídá za obsah umístěný na server uživatelem či na žádost uživatele, jen (a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo (b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

4.4 V případě, že provozovateli vznikne škoda v důsledku porušení těchto podmínek a/nebo zákona uživatelem v souvislosti s užíváním serveru a jeho služeb, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným na server uživatelem, zavazuje se uživatel takovou škodu uhradit za provozovatele, a není-li to možné, nahradit takovou škodu provozovateli následně v plné výši a včetně ušlého zisku a dalších souvisejících škod, nákladů a ztrát.

4.5 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v souvislosti s využíváním služeb serveru, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným uživatelem či jinými uživateli na server.

5. Licenční ujednání

5.1 Uživatel umístěním obsahu na server prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn k zveřejnění, šíření a veškerému v rámci služeb serveru umožňovanému nakládání s obsahem a veškerými jednotlivými součástmi obsahu jakožto autorským dílem (autorskými díly), a že obsah není zatížen právy třetích osob neslučitelnými s umístěním obsahu na server.

5.2 Uživatel umístěním obsahu na server uděluje provozovateli nevýhradní, avšak časově, regionálně, osobně ani jinak neomezenou dále převoditelnou licenci k užívání obsahu a nakládání s obsahem v rámci jakéhokoli média, včetně oprávnění k pozměňování obsahu, a to bezúplatně. Provozovatel je v rámci licence zejména oprávněn obsah dále zveřejňovat a šířit a dále s ním nakládat v rámci služeb serveru, jakož i mimo server.

5.3 Licence udělená uživatelem provozovateli k obsahu nezaniká ani smazáním obsahu ze serveru ani ukončení registrace či jinému ukončení užívání serveru uživatelem.

5.4 V případě, že by práva uživatele k danému obsahu neumožňovala udělení licence v rozsahu dle čl. , platí, že licence je provozovateli udělena v nejširším možném rozsahu, k jehož udělení by uživatel byl oprávněn. Uživatel je v takovém případě povinen oznámit provozovateli příslušná omezení udělované licence a odpovídá provozovateli za veškeré škody, které provozovateli vzniknou v důsledku toho, že licence nebyla udělena v rozsahu předvídaném provozovatelem.

5.5 Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do autorských práv jiných osob k obsahu umístěnému na serveru, tento obsah či jeho část dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu autora, provozovatele nebo jiného oprávněného vykonavatele autorských práv. Souhlas provozovatele pro tyto účely musí obsahovat i výslovné uvedení konkrétního obsahu, k němuž se souhlas váže, a podmínky udělení souhlasu.

5.6 Umožňuje-li provozovatel v rámci služeb serveru přímé zobrazení obsahu umístěného na serveru na jiných internetových stránkách, například pomocí samostatného přehrávače, je uživatel, který na své internetové stránky takto obsah umístí, povinen zveřejnit u obsahu i odkaz na původní stránku serveru, kde je obsah umístěn, a sdělení, že obsah pochází ze serveru.

5.7 Uživatel nesmí nijak měnit ani upravovat obsah serveru, který není dle povahy daných služeb provozovatelem k takové úpravě určen.

6. Osobní údaje a další ujednání

6.1 Uživatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů poskytnutých za účelem anebo při využívání služeb serveru, zejména pak osobních údajů poskytnutých při registraci a IP adresy uživatele, pro další obchodní a marketingové účely provozovatele.

6.2 Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.

6.3 Uživatel bere na vědomí, že v případě zjištění porušení zákona nebo práv a právem chráněných zájmů provozovatele či třetích osob je provozovatel oprávněn osobní údaje uživatele včetně IP adresy dále sdělovat, zejména pak předat je Policii ČR či jiným orgánům státní správy.

6.4 Uživatel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně. Tím nejsou dotčena další práva uživatele jako subjektu osobních údajů podle zákona.

6.5 Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů uživatele v důsledku protiprávního jednání třetí strany.

6.6 Uživatel souhlasí s tím, aby mu provozovatel zasílal zprávy obsahující obchodní sdělení.

7. Soubory cookies

7.1 Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele.

7.2 Díky souboru cookie DoubleClick může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na stránkách provozovateůe a dalších stránkách internetu.

7.3 Uživatelé si mohou používání souboru cookie DoubleClick pro zájmově orientované reklamy odhlásit prostřednictvím Správce nastavení reklam.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 21.9.2008

8.2 Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit s účinností zveřejněním nové verze na serveru, není-li stanoveno jinak.

8.3 Provoz serveru, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi provozovatelem a uživateli se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.

Reklama